Selasa, 08 Juli 2008

Text Box:

AGAMA,MORAL DAN ETIKA

CPM 2143

CIRI-CIRI DAN ETIKA PROFESION KEGURUAN

( TUGASAN INDIVIDU )

Disediakan oleh :

USTAZ WAN AZMI WAN OMAR

Kohort 4 (Tawau)

SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DISIPLIN)

UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR

AMBILAN JUN 2005

Pensyarah :

PROF. MADYA DR. AB. RAHIM SELAMAT

UNISEL

CIRI-CIRI DAN ETIKA PROFESION KEGURUAN

MUQADDIMAH

GURU PENDOKONG ETIKA KEGURUAN '

Seorang pendidik mestilah sentiasa berusaha meningkatkan kualiti diri bagi membolehkan dirinya menjadi model kepada anak didiknya. Dalam melaksanakan tugas, cirri-ciri dan etika keguruan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan.

Oleh itu, pendidik mestilah mempunyai semangat dan kesungguhan menabur bakti agar berupaya membawa kelainan serta memberi wajah baru pada prestasi, imej dan kualiti guru. Anjakan paradigma adalah perlu bagi memantapkan lagi sistem pendidikan negara sesuai dengan tuntutan dan perkembangan semasa.

Guru adalah penggerak daya usaha pembangunan rohani. Hasilnya, akan lahirlah generasi serba boleh yang pintar soleh. Generasi inilah nanti yang akan mencorakkan masa depan yang gemilang.

Demi menyahut cabaran-cabaran pendididkan dalam alaf baru ini, guru mestilah peka dengan amanah yang diberikan. Sesungguhnya, guru adalah perancang dan penggerak pendidikan bertaraf dunia. Usaha yang berterusan ke arah memperteguhkan kualiti pendidikan.

Tidak diragukan lagi bahawa guru yang mempunyai keperibadian yang baik akan meninggalkan kesan yang positif dalam diri anak didik mereka. Alat teknologi moden walau bagaimana canggih sekalipun tidak dapat mengambil peranan guru. Faktor manusia tetap diperlukan dalam proses pembentukan dan pematangan sahsiah murid. Sebab itu banyak kajian dibuat tentang cirri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang baik dan berkesan dalam pengajaran mereka.

Menurut Prof Omar al-Toumi al-Syibani sifat dan ciri seorang guru hendaklah merangkumi:

(a) Sifat Rohaniah


1. Keimanan yang kental kepada Allah yang maha sempurna

2. Keimanan kepada hari akhirat, hari pembalasan dan seluruh para Rasul

3. Sifat-sifat keimanan asas yang lain


(b) Sifat-Sifat Akhlak


1. Benar dan jujur
2. Menepati janji
3. Amanah
4. Ikhlas dalam perkataan dan perbuatan
5. Merendah diri
6. Sabar, tabah dan cekal
7. Hilm, pemaaf dan toleransi
8. Menyayangi murid, mementingkan orang lain, pemurah, zuhud dan qanaah

(c) Sifat Mental, Kejiwaan dan Jasmani

i. Sifat Mental

1. Cerdas (Kepintaran teori, amali dan sosial)
2. Menguasai mata pelajaran takhassus
3. Luas pengetahuan am
4. Cenderung kepada pelbagai bidang akliah, dan ilmiah yang sihat
5. Mengenal ciri, watak, kecenderungan dan keperluan murid
6. Fasih, bijak dan petah dalam penyampaian

ii. Sifat Kejiwaan

1. Sifat tenang dan emosi yang mantap

2. Optimistik dalam hidup, penuh harap kepada Allah dan tenang jiwa bila mengingatiNya.

3. Kepercayaan kepada diri dan mempunyai kemahuan yang kuat

4. Bersifat lemah lembut dan baik dalam pergaulan.

5. Berfikiran selesa dan boleh menyesuaikan diri dengan masyarakat


iii. Sifat Jasmani / Fizikal

1. Berperawakan tampan, kemas dan bersih

2. Sihat tubuh badan dan terhindar dari penyakit berjangkit atau tidak berjangkit

3. Menurut kajian soal selidik di kalangan para pelajar di sekolah menengah di negara –negara maju terdapat senarai yang menerangkan ciri-ciri guru yang diingini oleh pelajar.Antara cirri-ciri guru yang dikehendaki ialah guru tersebut:

1. Berkelakuan baik (penyayang dan penyabar)

2. Tidak berat sebelah

3. Berkeupayaan menghuraikan pelajaran dengan jelas

4. Berdisiplin

5. Menguasai mata pelajaran dengan baik

6. Adil dalam pemarkahan

7. Sifat kelakar

8. Suka menolong pelajar di luar kelas

9. Memahami masalah pelajar

10. Mampu menarik perhatian pelajar

11. Amanah dan menunaikan janji

12. Berupaya membuat penghukuman yang betul

13. Mempunyai sahsiah yang dihormati

14. Mempunyai semangat persekolahan yang tinggi

15. Mempunyai arahan yang jelas dan spesifik

16. Boleh membezakan ‘intan dari kaca’

17. Mempunyai kemahuan yang kuat

18. Mempunyai bakat kepimpinan yang tinggi

19. Tidak suka menghina murid atas kesalahan mereka

20. Tidak menyalahgunakan peraturan membenarkan murid dirotan

21. Luas pengetahuan am

22. Tidak lari atau terkeluar dari tajuk bila mengajar

23. Suara yang baik-serak-serak basah

24. Mengenal titik kekuatan murid

25. Pandai memberi nasihat

26. Simpati terhadap kelemahan murid

27. Pandai memilih kata-kata

28. Memberi ruang para pelajar menelaah dan mengulangkaji

29. Mengambil kira suasana murid di rumah

30. Boleh membuat ujian secara berkala

31. Mengamalkan kaedah pengajaran yang berkesan

32. Mengambil kira pengudaraan bilik darjah

33. Suka memberikan kerjasama

34. Bersemangat riadah atau kesukanan


Guru yang mempunyai sahsiah yang baik juga ialah guru yang mengamalkan etika keguruan yang standard. Kod etika berkenaan memperincikan secara khusus sifat dan ciri tertentu yang menjadi garis panduan guru-guru yang baik personaliti mereka.


Etika Profesion Keguruan


Etika perguruan perlu dihayati melalui konsep tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh golongan pendidik sebagai suatu etika profesion keguruan. Antara yang boleh dirumuskan ialah:


Tanggungjawab Terhadap Allah bagi guru yang beragama Islam


Etika guru muslim terhadap Allah ialah seperti berikut:

1. Seorang guru Muslim hendaklah sentiasa memantapkan keyakinan/keimanan kepada Allah di samping mengukuhkan hubungannya yang berterusan denganNya.

2. Sifat istiqamah, iltizam semangat berbakti dan beramal soleh hendaklahmenjadi amalan harian.

3. Guru Muslim mustahak menghayati rasa khusyuk, takut dan harap kepada Allah.

4. Guru Muslim hendaklah prihatin untuk sentiasa mengagungkan syiar agama Islam dan berusaha ke arah mendaulatkan syariat Islam.

5. Guru Muslim mesti melaksanakan kewajiban agama, menghindari laranganNya dan menyempurnakan segala hak dan tanggungjawab yang berkaitan dengannya.

6. Guru Muslim hendaklah bersyukur kepada Allah di samping selalu berdoa kepadaNya dengan membaca ayat-ayat Allah dan merendahkan diri ke hadratNya.


Tanggungjawab Terhadap Diri

1. Sebagai seorang guru hendaklah memastikan keselamatan diri sendiri, sama ada dari aspek fizikal, emosional, mental mahupun moral.

2. Prihatin terhadap kebersihan diri, pakaian, perawakan dan tempat tinggal.

3. Memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk boleh dimanfaatkan serta ditingkatkan dari segenap aspek.

4. Meningkatkan kesejahteraan diri agar dapat berkhidmat selama dan sebanyak mungkin kepada masyarakat dan negara.

5. Melibatkan diri dengan program dan agenda yang boleh meningkatkan kualiti profesion sebagai seorang guru.

Tanggungjawab Terhadap Ilmu

Guru hendaklah :

1. Memastikan penguasaan ilmu takhassus secara mantap dan mendalam.

2. Beriltizam dengan amanah ilmiah.

3. Prihatin untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang dipelajari.

4. Sentiasa mengikuti perkembangan teknologi terbaru dalam pengajaran ilmu yang berkaitan.

5. Dari semasa ke semasa guru hendaklah menelusuri sudut atau dimensi spirituality Islam dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan.

6. Sentiasa memanfaatkan ilmu untuk tujuan kemanusiaan, kesejahteraan dan keamanan umat manusia sejagat.


Tanggungjawab terhadap Profesion

1. Seorang guru tidaklah harus bertingkah laku negatif sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang mana menyebabkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.

2. Dia tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.

3. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.

4. Tanggungjawab utama seseorang guru ialah terhadap pelajarnya. Kepentingan para pelajarnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

5. Dia haruslah menumpukan perhatian dan pengajaran untuk semua pelajar tidak kira bangsa, agama atau kepercayaan.

6. Dia haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku para pelajar ke arah matlamat-matlamat yang diterima oleh masyarakat.

7. Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap pelajarnya.

8. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua pelajar tidak kira bangsa, warna, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal keluarga, intelek, akademik dan status-status lain.

9. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan pelajar dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan rohani.

10. Dia harus menghormati hak setiap pelajar supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri para pelajar tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan.

11. Dia tidaklah harus bertingkah laku terhadap para pelajarnya dengan tingkah laku yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

12. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat awam atau negara.

13. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap para pelajarnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan beragama.

14. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri para pelajarnya dan ibubapa mereka.

15. Dia haruslah bertingkah laku baik supaya menjadi contoh yang baik terhadap pelajar.

16. Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada para pelajarnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan.

17. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian.

18. Dia tidaklah harus memaksa kepercayaan keagamaan, politik persendirian terhadap para pelajarnya.

19. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa para pelajar atau ahli-ahli masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionnya.

20. Dia tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain.

21. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan).

22. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-membesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.


Tanggungjawab Terhadap Pelajar

1. Seseorang guru hendaklah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dari hal-hal lain.

2. Bersikap adil terhadap setiap orang tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.

3. Menampilkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata-mata pelajaran yang diajar dalam kelas tanpa sebarang bayaran.

5. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya.


Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat

1. Guru hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.

3. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkan kemajuan ikhtisas dan sosial.

4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan.

5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara

1. Mengelakkan diri daripada meyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang boleh bertentangan dengan Rukunegara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat.

5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan tahap kehidupan morality, kebudayaan dan kecendikiawanan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan harian dengan baik.Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga.

3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

5. Mengelakkan diri daripada penggunaan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.

6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.


Kod etika keguruan Islam ini kalau benar-benar dipatuhi dan diamalkan akan membantu keberkesanan pangajaran guru. Perkataan keberkesanan pengajaran guru ini mungkin kabur pagi setengah pihak. Oleh itu ada baiknya kita menjelaskan maksud perkataan tersebut. Keberkesanan bermaksud pengajaran guru berkenaan mencapai puncak matlamat yang digariskan.Penutup

Cabaran yang dihadapi oleh para guru dalam mengajar murid-murid zaman ini bukanlah suatu yang mudah. Guru berhadapan dengan kenakalan remaja yang semakin serius. Ibu bapa harus ikut serta dalam memudahkan kerja guru-guru di sekolah. Kerajaan wajar peka dengan keperluan persekolahan dan pembelajaran generasi baru yang semakin canggih dan pelbagai. Masyarakat juga mustahak memainkan peranan sebagai pemangkin kejayaan guru dan murid dalam pembelajaran mereka. Tanpa kerjasama semua pihak proses pendidikan tidak akan berjaya menghasilkan generasi yang baik dan matlamat pendidikan nasional.

Ciri-ciri dan Etika profesion keguruan perlu difahami, dihayati dan di aplikasikan oleh setiap golongan pendidik bagi mencapai hasil yang maksimum dalam melaksanakan misi pendidikan Negara.

Rujukan

Amir Hassan, 2001. (Penteorian Sosiologi dan Pendidikan), Tanjong Malim :
Quantum Books.

Noran Fauziah Yaakub, 1987. (Pengantar Sosiologi), Penerbit Fajar Bakti Sdn.
Bhd. Petaling Jaya.

Sharifah Alwiah Alsagoff, 1985. (Sosiologi Pendidikan), Kuala Lumpur :
Heinemann.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar